ยังไม่เคยลงทะเบียน ?
สามารถลงทะเบียนด้วยเลขที่ผู้ใช้น้ำตามใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา

สำนักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา